Algemene Voorwaarden van Krista's, gevestigd te Boornzwaag. 
Versie geldig vanaf 01-07-2011 

1. Algemeen 

1.1 `webshop.kristas.nl` wordt in de Algemene Voorwaarden aangeduid met Krista's.
1.2 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 
1.3 Door te bestellen in de webwinkel van Krista's accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

2. Prijzen 

2.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s (€) uitgedrukt, inclusief omzetbelasting. 
2.2 Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

3. Betaling 

3.1 Krista's treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal Krista's daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen via I-Deal, Paypal of middels een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert Krista's de bestelde artikelen voor u. Mocht Krista's de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop. 
3.3 Krista's verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten. 
3.4 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Krista's en de verplichtingen van de afnemer jegens Krista's onmiddellijk opeisbaar. 
3.5 Indien Krista's haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro. 
3.6 Indien Krista's kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

4. Verzendkosten 

4.1 Krista's brengt voor bestellingen boven de € 20,- geen verzendkosten in rekening.
4.2 De hoogte van de portokosten binnen Nederland is afhankelijk van het gewicht en de totale afmeting van de bestelling. Normaal gesproken zullen de verzendkosten € 6,75 zijn (PostNL tarief met trackingnummer). Buiten Nederland worden wel verzendkosten in rekening gebracht en gelden andere tarieven. Wij hanteren hiervoor de standaardtarieven van PostNL. 
4.3 France Frontjes verzenden wij in een envelop en op risico van koper. 

5. Levering

5.1 De gemiddelde levertijd bedraagt 5 hele werkdagen vanaf de besteldatum. Een door Krista's opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Krista's zijn, waarna Krista's zal trachten om binnen 5 werkdagen en max. 20 werkdagen de levering te doen plaatsvinden. 
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Krista's (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
5.3 Mocht om een of andere reden aanbieding bij het transportbedrijf binnen genoemde tijd niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen. 
5.4 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden. 
5.5 Het transportbedrijf bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is. 
5.6 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar.
5.7 Krista's is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door het transportbedrijf. 
5.8 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept. 

6. Retourneren 

6.1 Krista's doet er alles aan om u een zo goed mogelijk product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op eigen kosten retourneren. U dient hier voorafgaand via e-mail melding van te maken aan Krista's (webshop@kristas.nl). 
6.2 Na ontvangst van de retourzending zal Krista's het betaalde bedrag (excl gemaakte portokosten) binnen 5 werkdagen terugstorten op uw bankrekening. 
6.3 Als de maat of de kleur van een artikel dat u heeft besteld niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen vindt plaats op basis van gedeelde portokosten. 
6.4 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien: 
• de artikelen gedragen zijn 
• u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen 
• u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd 
6.6 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Krista's zorgdragen voor het kostenloos verzenden van de juiste artikelen. 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen 
7.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Krista's kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Krista's is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. 
7.3 Krista's is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Krista's zo spoedig mogelijk worden aangepast. 
7.4 Krista's kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Krista's tassen en portemonnee's worden van volnerf leer gemaakt met een open karakter. Hierdoor kan het voorkomen dat de artikelen kunnen verkleuren.

8. Overmacht 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Krista's in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Krista's gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9. Privacy-statement 

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Krista's gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 
Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van de marketing doeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

10 Garantie 

10.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst gelijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Krista's) deze gebreken gelijk schriftelijk of per e-mail te melden aan Krista's. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Krista's schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
10.2 Indien klachten van de afnemer door Krista's gegrond worden bevonden, zal Krista's naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Krista's en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Krista's) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Krista's gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Krista's voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
10.3 Krista's is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
10.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Krista's in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Krista's en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 

11. Vragen 

Krista's streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Krista's, dan wordt Krista's daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht. 

12. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op deze voorwaarden van Krista's is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Krista's behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland. 

13. Copyright/intellectueel eigendom

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Krista's. 

14. Bedrijfsinformatie

Krista's is gevestigd te Boornzwaag aan de Horsewei 2, 8526 DS en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 01100128